Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Beiratkozás a Németvárosi Óvodában

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • MAGAZIN • 2024. április 10. 16:23
Beiratkozás a Németvárosi Óvodában
Hirdetmény

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a Németvárosi Óvodában. Óvodába beiratkozhat minden olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt. A 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. évben születettek és 2024. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, továbbá aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről. A beiratkozás után a fenntartó határoz az óvodában indítható csoportok számáról.

A beiratkozás ideje, helye:

 • április 22. (hétfő)   800–1700 óra
 • április 23. (kedd) 800–1630 óra
 • április 24. (szerda)     800–1600 óra

NÉMETVÁROSI ÓVODA

   5700 GYULA, SZŐLŐS UTCA 1–5. 

E-mail-cím: nemetvarosiovi@t-email.hu

Intézményvezető: Pálovitsné Czene Ágota

Telefonszám: 06-30/228-3448

A jelentkezés módja

A fent jelzett napokon személyesen történik az óvodában (beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen kérjük bemutatni).

 

A jelentkezéshez szükséges iratok

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya),
 • a gyermek tajkártyája,
 • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét   igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.) 

A beiratkozás ideje alatt, csütörtök és péntek délelőttjén lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekeik számára, hogy bepillantást nyerjenek az óvoda életébe, megismerjék a csoportokat és az óvodapedagógusokat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy közös játékra!

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványok a honlapunkról letölthetők a www.nemetvarosiovoda.hu és www.nemetgyula.hu oldalakról, amelyeket kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz. Amennyiben nem áll módjukban a formanyomtatványokat letölteni, személyesen is kérhető az óvodában.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 25.

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

2011. évi CXC. törvény 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a gyermekkel, a szülővel.

(2) Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

 1. a)a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
 2. b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól : amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2024. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Gyulai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést az óvodavezető legkésőbb 2024. május 25. napjáig írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartói határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

 

Gyula, 2024. február 15.

 

Mittag Mónika

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)