Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Országgyűlési választás 2018

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2018. március 13. 13:00
Országgyűlési választás 2018
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda tájékoztatása és a választókerületi választási bizottság határozatai

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda munkanapokon 7.30–16.00 között áll a választópolgárok rendelkezésére.

A Békés megyei 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda elérhetőségei alább olvashatók. A választási iroda vezetője: Becsyné dr. Szabó Márta, telefonszáma: +36-66-526-810, faxszáma: +36-66-526-819, e-mail-címe: tokajine@gyula.hu, levelezési címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. A választási iroda a választópolgárok rendelkezésére áll munkanapokon 7.30–16.00 között.

 


 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. február 12-i alakuló ülésén hozott határozatai

1/2018. (II. 12.) számú határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság dr. Magyar György Csabát a bizottság elnökének, dr. Varga Lillát a bizottság elnökhelyettesének megválasztotta.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 

2/2018. (II. 12.) számú határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

 1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy ha a bizottság határozatában név-, szám- vagy más elírás van, a hibát kijavítsa, amennyiben az nem hat ki az ügy érdemére.
 2. választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. §-a alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.
 3. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (1) és (2) bekezdése alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy ha megítélése szerint a bizottság a benyújtott kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet – legkésőbb a beérkezését követő napon – áttegye az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 

3/2018. (II. 12.) számú határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 

Melléklet a 3/2018. (II. 12.) számú határozathoz A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság ÜGYRENDJE

Az OEVB székhelye és elérhetőségei

 1. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB)
 2. a) székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
 3. b) telefonszáma: +36-66-526-800
 4. c) faxszáma: +36-66-463-056
 5. d) levelezési címe: 5701 Gyula, Pf. 44.
 6. e) e-mail-címe: gyulaph@gyula.hu

 

Az OEVB tagjai

 1. Az OEVB választott és a 3. pont szerinti megbízott tagokból áll. [a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §; 28. § (1) bek.]
 2. Az OEVB három tagját, és legalább két póttagját Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg (választott tag, illetve választott póttag). [Ve. 22. §] A választott tagok és a választott póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. [Ve. 33. § (3) bek. a) pont]
 3. Az OEVB további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg (megbízott tag). Az OEVB megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. [Ve. 28. § (1) bek.; 33. § (3) bek. b) pont]
 4. Az OEVB tagjainak megbízatása a 3. és 4. pontban foglaltatokon túl megszűnik:
 5. a) ha a megbízatás Ve. 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek.
 6. b) a Ve. 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén,
 7. c) lemondással,
 8. d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja,
 9. e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,
 10. f) a tag halálával. [Ve. 34. § (1) bek.]
 11. Ha az OEVB választott tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. [Ve. 35. § (1) bek.]
 12. Ha az OEVB megbízott tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott okból megszűnt, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg. [Ve. 36. §]
 13. A választott és a megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy az OEVB választott tagjait tiszteletdíj illeti meg. [Ve. 19. § (1)–(2) bek.]

 

Az OEVB alakuló ülése

 1. Az OEVB alakuló ülését – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően – a legidősebb választott tag (korelnök) hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig. [Ve. 38. § (1) bek.]
 2. Az OEVB az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. A jelöltekről ábécé sorrendben történik a szavazás. [Ve. 39. § (1) bek.]

 

Az OEVB képviselete

 1. Az OEVB-t az elnök képviseli. Ha az OEVB-nek nincs elnöke, vagy az elnök tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét helyettese gyakorolja. [Ve. 39. § (2) bek.] Az OEVB által az elnökre átruházott hatáskörök:
 2. a) a hatáskörébe nem tartozó kifogásoknak a hatáskörrel rendelkező más választási bizottsághoz való áttételének joga;
 3. b) a megbízólevél átadása a megválasztott képviselőnek;
 4. c) a határozat kijavítása.
 5. Az OEVB elnökét a sajtó tájékoztatásával összefüggő feladatai ellátásában az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) segíti.

 

Az OEVB ülése

 1. Az OEVB működési formája az ülés. Az egyes ülések időpontját oly módon kell meghatározni, hogy az OEVB határozatképessége biztosítható legyen, valamint az ülésen megjelenő minden tagnak elegendő ideje legyen a napirendi javaslatban szereplő ügyek anyagainak áttekintésére. Az ülés időpontját az OEVI közreműködésével lefolytatott egyeztetést követően az OEVB elnöke határozza meg. Az OEVB üléseinek helyszíne az OEVB székhelye. Az ülés meghívóját a www.gyula.hu honlapon az ülést megelőzően közzé kell tenni.

Az ülés vezetésének feladatait az OEVB elnöke látja el.

 1. Az OEVB döntés-előkészítő feladatait az OEVI vezetője és az OEVI munkatársai látják el. Az OEVI munkatársa a létszámnak megfelelő példányban összeállítja a napirendi pontokhoz kapcsolódó, rendelkezésre álló iratokat, és azokat legkésőbb az ülésen a tagok rendelkezésére bocsátja. Azokat az OEVB tagjainak rendelkezésére bocsátott iratokat, amelyeket az OEVB tagjai az ülést követően az ülés helyszínén hagynak, az OEVI munkatársa megsemmisíti.
 2. Az OEVB ülései nyilvánosak. [Ve. 40. § (1) bek.] Az ülésen az érdeklődők jelen lehetnek, az ülésen elhangzottakról feljegyzéseket, hangfelvételeket, jegyzeteket, a sajtó képviselői felvételeket is készíthetnek. Mindez az OEVB munkáját nem zavarhatja. Az OEVI tagjairól hozzájárulásuk nélkül felvételek nem készülhetnek.
 3. A napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontok megtárgyalása az OEVI vezetőjének szóbeli ismertetésével kezdődik, aki az elnök kérésére az eldöntendő ügyben határozati javaslatot is előterjeszt. Az OEVI vezetője az OEVB ülésén a napirend tárgyalása során mindvégig jelen marad és szükség esetén az elnök kérésére álláspontját indokolja, esetleg kiegészíti.
 4. A határozati javaslatot az elnök terjeszti elő.

 

A tényállás tisztázása

 1. Az OEVB a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Az OEVB eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az OEVB a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. Az OEVB vagy az OEVI által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. Az OEVB a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. [Ve. 43. §]
 2. Az OEVB – az OEVI munkatársa által – a kérelmezőt az ülés tervezett időpontjáról megkísérli közvetlenül értesíteni, kivéve azon eseteket, amikor a tárgyalt ügy az ülés megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az OEVB-hez, és lett pótlólagosan napirendre felvetetve.
 3. Az OEVB ülésén megjelent és nyilatkozni kívánó kérelmezőnek az elnök ad szót.
 4. Az OEVB az ellenérdekű fél elérhetősége után nem tudakozódik, amennyiben azonban az a rendelkezésére áll, az ülésről őt is megkísérli – az OEVI munkatársa által – közvetlenül külön értesíteni, kivéve azon eseteket, amikor az ellenérdekűség az adott ügy tárgyalása során derül ki, illetve a tárgyalt ügy az ülés megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az OEVB-hez és került pótlólagosan napirendi felvételre.
 5. Az egyes napirendeknél az első hozzászólások időtartama legfeljebb 5 perc, amely időkeretet az elnök döntésével megemelhet. Ismételt hozzászólásra az elnök kivételesen ad szót. Az ülés vezetése során az elnök szabadon dönt a hozzászólási sorrend meghatározásáról, a szó megadásáról, megvonásáról, a vita lezárásáról, a szavazások sorrendjéről, ha azt jogszabály vagy jelen ügyrend nem határozza meg. Az OEVB tagjának jelentkezése esetén a szót meg kell adni, amennyiben az időkeretét még nem használta fel. A tag az elnök felé az ülésvezetéssel kapcsolatban indítvánnyal élhet, melyről az elnök dönt. Amennyiben az elnök nem fogadja el a javaslatát, napirendi pontonként minden tag egyszer kérheti, hogy javaslatáról az OEVB döntsön. Ekkor a döntés eredményétől függően kell az ülést folytatni.
 6. Az OEVB ülése során az elnök szünetet rendelhet el.

 

Az OEVB döntései

 1. Az OEVB testületként működik. Az OEVB határozatképes, ha az esküt vagy fogadalmat tett tagok több mint fele jelen van. [Ve. 41. § (1) bek.] Az OEVB döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. [Ve. 45. § (1)-(2) bek.] Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamely tag kéri, a szavazást meg kell ismételni. A szavazás csak egyszer ismételhető meg. Bármely tag módosító javaslatot fűzhet a döntési javaslathoz, amelyről az OEVB a döntéshozatal során külön szavaz.
 2. Az OEVB az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. [Ve. 44. § (1) bek.]
 3. Az OEVB határozatait meghozataluk napján alakszerű formába kell foglalni. Az OEVB határozata a Ve. 46. §-a alapján tartalmazza:
 4. a) a választási bizottság megnevezését, a határozat számát,
 5. b) a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét,
 6. c) a rendelkező részben

– a választási bizottság döntését,

– a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást,

 1. d) az indokolásban

– a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,

– a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,

– a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket,

– azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta,

 1. e) a döntéshozatal idejét,
 2. f) a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság bélyegzőlenyomatát.
 3. A határozat megfogalmazásában és az írásba foglalásában elnököt az OEVI segíti.
 4. Az OEVB határozatait az azonosítás érdekében sorszámozással látja el, amelynek elemei: a határozat sorszáma (évenként újra kezdődően), melyet a „/” jelet követően az adott év, majd zárójelben a meghozatal hónapja (római számmal) és napja, valamint az „sz. határozat” rövidítést. Pl. 1/2018. (I. 30.) számú határozat.
 5. Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, az OEVB, illetve felhatalmazása alapján az OEVB elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére. A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavított határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra kell hozni. [Ve. 50. §]
 6. Az írásba foglalt határozat közlésére a Ve. 48. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy e feladatokat az OEVI munkatársa látja el.
 7. A határozatot kérésére, ingyenesen át kell adni az OEVB megbízott tagja részére. [Ve. 49. § (1) bek.] Ha a megbízott tag a határozat írásba foglalását az ülés helyszínén nem várja meg, az átadást legkésőbb az OEVB soron következő ülésén kell teljesíteni.
 8. Az OEVB a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. [Ve. 49. § (2) bek.]

 

A jegyzőkönyv

 1. Az OEVB üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök (az ülésről való távollétében az elnökhelyettes), és a jegyzőkönyvvezető OEVI munkatárs ír alá.
 2. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés időpontjának és helyszínének megjelölését, a jelenlévő tagok nevét, az OEVB döntését, valamint a kisebbségi véleményt. [Ve. 40. § (3) bek.]
 3. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát – kérésükre – ingyenesen át kell adni az OEVB megbízott tagjainak.

 

Személyes adatok védelme

 1. Az OEVB-hez benyújtott iratok a bizottság munkaanyagai. Azokba betekinteni, azokhoz hozzáférést biztosítani, azokról másolatot, jegyzeteket, kivonatot készíteni nem lehet; azok érdemi tartalmáról az OEVB tagjai – az ügy tényén túlmenően – az OEVB érdemi döntésének meghozataláig nem nyilatkozhatnak. Vonatkozik ez a jogorvoslati kérelmekre abban az esetben is, ha azok elbírálására a bizottság jogosult, vagy amelyeket az OEVB döntése ellen nyújtottak be.
 2. A munkaanyagok védelméért – az OEVI-től való átvételt követően – az OEVB tagjai felelősek.
 3. Betekintést, másolat, kivonat készítését lehetővé tenni csak az OEVB döntését követően lehet. Akkor is csak a személyes adatok védelmének teljes körű biztosítása mellett oly módon, hogy az olvashatatlanná tett személyes adatok később sem lehetnek beazonosíthatók.
 4. Az OEVB ülésén szóbeli nyilatkozatot a bizottság tagjai oly módon tehetnek, hogy annak során a személyes adatok védelme érvényesüljön.
 5. Az OEVB tagjai felelősek az általuk akár elektronikus, akár materiális formában átvett dokumentumokban, iratokban szereplő személyes adatok védelméért, kezeléséért.

 

A közérdekű adatok, információk nyilvánosságra hozatala

 1. Az OEVB a határozatait az interneten, Gyula Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.gyula.hu) hozza nyilvánosságra. Az OEVI munkatársa gondoskodik arról, hogy a határozatok még a meghozatal napján a honlap szerkesztőségéhez eljussanak.
 2. A határozatot a személyes adatok (pl.: lakcím, születési időpont, életkor, személyes ismertetőjegyek) törlését követően kell a honlap szerkesztőségéhez eljuttatni és az interneten megjelentetni. A személyneveket és jogi személyek neveit a nevek kezdőbetűivel kell megjelentetni. A jelölt, jelölő szervezet neve azonban közérdekű adatnak számít, ezért azt rövidíteni nem kell.
 3. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az OEVB – az OEVI munkatársa útján – a honlapon közzé teszi oly módon, hogy az abban szereplő személyes adatok később sem válhatnak megismerhetővé. Az írott jegyzőkönyvről – a 36. pontban foglaltak kivételével – az OEVB másolatot nem ad ki.

 

4/2018. (II. 12.) számú határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése szerinti, a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságként a Gyula város 30. számú szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságot jelöli ki.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

6/2018. (II. 23.) számú

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

Pluhár János Lászlót, 

a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek 2018. február 13. napján, Pluhár János László egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 150 db ajánlóívre nyújtottak be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylők részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 21. napján a jelölő szervezetek a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Pluhár János László egyéni képviselőjelöltet 150 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentették az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. február 23.

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

5/2018. (II. 23.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

Dr. Kovács József Dezsőt,

a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 2018. február 6. napján, Dr. Kovács József Dezső egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 400 db ajánlóívre nyújtottak be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylők részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 20. napján a jelölő szervezetek a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Dr. Kovács József Dezső egyéni képviselőjelöltet 399 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentették az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. február 23.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

7/2018. (II. 27.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dánielt,

a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 2018. február 12. napján, Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 23. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel egyéni képviselőjelöltet 72 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél. 2018. február 26. napján a jelölő szervezet átadott még további 28 db ajánlóívet az OEVI részére.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. február 27.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Elnökének

1/2018. (III. 1.) számú

 

HATÁROZATA

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 50. § (1) bekezdése alapján – a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2/2018. (II. 12.) számú határozatában biztosított átruházott hatáskörömben eljárva – az OEVB 9/2018. (II. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint javítom ki:

A határozat Indokolása I. részének második bekezdésében az egyéni képviselőjelölt neve helyesen Süveges Bernadett.

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

INDOKOLÁS

 

Az OEVB 9/2018. (II. 27.) számú határozatának tárgya Süveges Bernadett egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba-vételének elutasítása volt. A határozat Indokolása I. részének második bekezdésében egyéni képviselő-jelöltként tévesen Rostás Benjámin került megjelölésre. Az elírás az ügy érdemére nincs kihatással, a Rendelkező rész és az Indoklás a fentieket meghaladóan az OEVB döntését helyesen tartalmazza, az adatok pontosak.

A Ve. 50. § (1) bekezdése szerint: ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére.

Határozatom a Ve. 50. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 50. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az OEVB 2/2018. (II. 12.) számú határozata biztosítja.

 

Gyula, 2018. március 1.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

11/2018. (III. 2.) számú

 

HATÁROZATA

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Fábián Tibort

a Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Haza Mindenkié Párt jelölő szervezet 2018. február 15. napján, Fábián Tibor egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 150 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 28. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Fábián Tibor egyéni képviselőjelöltet 104 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 2.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

24/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Balogh Krisztiánt a Tenni Akarás Mozgalom jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Tenni Akarás Mozgalom jelölő szervezet 2018. február 19. napján, Balogh Krisztián egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 85 db, majd 2018. március 2. napján további 5 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján, illetve 2018. március 2. napján átadásra kerültek.

2018. március 1. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Balogh Krisztián egyéni képviselőjelöltet 85 db ajánlóív, valamint az E jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

25/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson Kis Mónikát a Családok Pártja jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Családok Pártja jelölő szervezet 2018. február 13. napján, Kis Mónika egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 150 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 28. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Kis Mónika egyéni képviselőjelöltet 80 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél, azonban a szükséges ajánlás nem áll rendelkezésre, így az OEVB a 21/2018. (III. 2.) számú határozatával a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.

A jelölő szervezet 2018. március 5. napján további 70 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány ismételt átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

26/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

Nagy Norbertet a Kell Az Összefogás Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Kell Az Összefogás Párt jelölő szervezet 2018. február 19. napján, Nagy Norbert egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Nagy Norbert egyéni képviselőjelöltet 100 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

27/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Szabó Lászlót a Lehet Más A Politika jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Lehet Más A Politika jelölő szervezet 2018. február 15. napján, Szabó László egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

 

 1. március 1. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Szabó László egyéni képviselőjelöltet 68 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

28/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Vasas Mónikát, az Összefogás Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

Az Összefogás Párt jelölő szervezet 2018. február 8. napján, Vasas Mónika egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 150 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. február 28. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Vasas Mónika egyéni képviselőjelöltet 78 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél, azonban a szükséges ajánlás nem áll rendelkezésre, így az OEVB a 23/2018. (III. 2.) számú határozatával a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.

 

A jelölő szervezet 2018. március 5. napján további 72 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány ismételt átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

29/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Vojtela Enikőt a NET Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A NET Párt jelölő szervezet 2018. február 20. napján, Vojtela Enikő egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 90 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 20. napján átadásra kerültek.

2018.március 2. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Vojtela Enikő egyéni képviselőjelöltet 90 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

30/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Nyerges János Pétert az Összefogás A Civilekért Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

Az Összefogás a Civilekért Párt jelölő szervezet 2018. február 26. napján, Nyerges János Péter egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db, majd pedig 2018. március 5. napján további 15 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 26. napján, illetve 2018. március 5. napján átadásra kerültek.

 

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Nyerges János Péter egyéni képviselőjelöltet 100 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

31/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Biró Istvánt a Független Kisgazda-, Földmunkás- És Polgári Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- És Polgári Párt jelölő szervezet 2018. február 19. napján, Biró István egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

 

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Biró István egyéni képviselőjelöltet 99 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

32/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Burai Etelka a Közös Nevező 2018 jelölő szervezet képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Közös Nevező 2018 jelölő szervezet 2018. február 21. napján, Burai Etelka egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 85 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 21. napján átadásra kerültek.

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Burai Etelka egyéni képviselőjelöltet 77 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás nem áll rendelkezésre, a leadott 85 db ajánlóív feldolgozása során 475 ajánlás volt elfogadható. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

33/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Török Miklós az Értünk Értetek – A Hiteles Párt jelölő szervezet képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

Az Értünk Értetek – A Hiteles Párt jelölő szervezet 2018. február 22. napján, Török Miklós egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 100 db, majd pedig 2018. március 5. napján további 7 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 22. napján, illetve 2018. március 5. napján átadásra kerültek.

 

 1. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Török Miklós egyéni képviselőjelöltet 100 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás nem áll rendelkezésre, a leadott 100 db ajánlóív feldolgozása során 489 ajánlás volt elfogadható. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

34/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Pap Krisztiánné az Elégedett Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

Az Elégedett Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 2018. február 26. napján, Pap Krisztiánné egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 150 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 26. napján átadásra kerültek.

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Pap Krisztiánné egyéni képviselőjelöltet 150 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlóíveket áttekintette, és megállapította, hogy azokon az ajánlást gyűjtő neve nem került feltüntetésre, kizárólag az aláírása, amely nem kiolvasható, nem beazonosítható. A Ve. 122. § (6) bekezdése szerint az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását, jelen esetben azonban egyik íven sem teljesült ezen előírás. A Ve. 123. § (4) bekezdése szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

35/2018. (III. 5.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson a bejelentett jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Sorszám

Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

1.

Vojtela Enikő

NET Párt

2.

Szabó László

Lehet Más A Politika

3.

Rostás Benjámin

Szegény Emberek Magyarországért Párt

4.

Oláh Zsolt

Demokrata Párt

5.

Dallas Péter

Magyar Munkáspárt

6.

Burai Etelka

Közös Nevező 2018

7.

Buza Márk

Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja

8.

Nagy Zoltán

Momentum Mozgalom

9.

Fábián Tibor

Haza Mindenkié Párt

10.

Rádai Cristopher

Iránytű Párt

11.

Ficz Gyula

Magyarországi Cigánypárt

12.

Molnár Kitti

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

13.

Tóth Róbert Tamás

Hajrá Magyarország! Párt

14.

Török Miklós

Értünk Értetek – A Hiteles Párt

15.

Süveges Bernadett

Szegényekért Párt

16.

Vasas Mónika

Összefogás Párt

17.

Pluhár János László

Magyar Szocialista Párt

Párbeszéd Magyarországért Párt

18.

Jakab Ildikó

Jó Út Magyar Polgári Párt

19.

Nagy Norbert

Kell Az Összefogás Párt

20.

Biró István

Független Kisgazda-, Földmunkás- És Polgári Párt

21.

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel

Jobbik Magyarországért Mozgalom

22.

Kásler Árpád

A Haza Pártja

23.

Jakab Evelin

Magyarországért Demokratikus Párt

24.

Kis Mónika

Családok Pártja

25.

Nyerges János Péter

Összefogás A Civilekért Párt

26.

Dr. Kovács József Dezső

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

27.

Pap Krisztiánné

Elégedett Magyarországért Mozgalom

28.

Rákosi Bertalan

Európai Cigányok Demokratikus Pártja

29.

Balogh Krisztián

Tenni Akarás Mozgalom

 

Az OEVB határozatával szemben nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

INDOKOLÁS

 

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

 

A Ve. 160. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16.00 óra után végzi el.

 

Mindezekre tekintettel az OEVB a szavazólapon a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg, sorsolás útján.

 

A Bizottság határozatát a fent rögzített jogszabályhelyek alapján hozta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztató a Ve. 239. §-án alapul.

 

Gyula, 2018. március 5.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság 2018. március 9-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

36/2018. (III. 9.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-a alapján Rákosi Bertalan egyéni képviselőjelöltet (jelölő szervezet: Európai Cigányok Demokratikus Pártja) – lemondására tekintettel – a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törli, 2018. március 8-i hatállyal.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

37/2018. (III. 9.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján, a 252. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson

 

Nagy Zoltánt a Momentum Mozgalom jelölő szervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Momentum Mozgalom jelölő szervezet 2018. február 16. napján, Nagy Zoltán egyéni képviselőjelölt vonatkozásában 120 db ajánlóívre nyújtott be igényt az OEVI-hez. Az igényelt ajánlóívek az igénylő részére 2018. február 19. napján átadásra kerültek.

2018. március 5. napján a jelölő szervezet a Ve. 124. § (1) bekezdése alapján Nagy Zoltán egyéni képviselőjelöltet 120 db ajánlóív, valamint az E1 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentette az OEVB-nél.

 

II.

Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és a Ve. 126. §-ban, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy a jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 132. §-án, a 252. § (2) bekezdésén, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 9.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

41/2018. (III. 12.) számú

 

HATÁROZATA

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a Békés megyei 03. számú egyéni választókerület szavazólap-mintáját megvizsgálta, azt hibátlannak találta és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13. napján 16.00 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyben ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával legkésőbb a beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálására jogosult bírósághoz.

 

A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

INDOKOLÁS

 

Az OEVI 2018. március 11. napján az Nemzeti Választási Rendszer (a továbbiakban: NVR) Választás előkészítés moduljából kinyomtatta a nyilvántartásba vett jelöltek adatait és egyeztette azokat a jelöltek által kitöltött E2 jelű nyomtatványokkal, valamint az OEVB-nek a jelöltek sorrendjét tartalmazó határozata adataival. Az OEVI hibát nem észlelt.

 

Az OEVI 2018. március 12. napján az NVR Választás előkészítés moduljából kiválasztva megjelenítette, és két példányban kinyomtatta a "MINTA" felirattal ellátott szavazólapot. Az OEVI összehasonlította a szavazólapok képét az NVR-ből nyomtatott szavazólap egyeztető listával.

 

Az OEVB a szavazólap-mintát megvizsgálta és megállapította, hogy az a Ve. 156-161. §-ában foglaltaknak mindenben megfelel, ezért annak mindkét példányát "NYOMTATHATÓ" jelzéssel látta el és aláírással hitelesítette.

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát és hagyta jóvá a szavazólap-minta adattartalmát.

 

A határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a Ve. 156-161. §-án és a Ve. 162. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a Ve. 223-225. §-án, valamint a Ve. 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 

szavazólap-minta

 

K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság  2018. március 16-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

42/2018. (III. 16.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-a alapján Nyerges János Péter egyéni képviselőjelöltet (jelölő szervezet: Összefogás A Civilekért Párt) – lemondására tekintettel – a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törli, 2018. március 14-i hatállyal.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság 2018. március 20-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

 

43/2018. (III. 20.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-a alapján Biró István egyéni képviselőjelöltet (jelölő szervezet: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) – lemondására tekintettel – a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törli, 2018. március 19-i hatállyal.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság 2018. március 20-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

 

44/2018. (III. 20.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 26. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva – Dr. Zakariás János, az Okányi Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára – Okány Község szavazatszámláló bizottsági tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket bízza meg:

 

Szavazatszámláló bizottsági tagok:

 1. Martonné Török Erzsébet 5534 Okány, Rákóczi utca 65.
 2. Tari Ferenc 5534 Okány, Kossuth utca 45.
 3. Ökrös Vencelné 5534 Okány, Kossuth utca 77.
 4. Harkai Lászlóné 5534 Okány, Toldi utca 36.
 5. Kincses Károlyné 5534 Okány, Templom utca 12.
 6. Veres István 5534 Okány, Sport utca 5.
 7. Hegyesi Andrásné 5534 Okány, Táncsics utca 15.
 8. Hégelyné Kozma Erika 5534 Okány, Vasút utca 18.
 9. Irázi Lászlóné 5534 Okány, Szabadság utca 34.
 10. Zámbori Gábor 5534 Okány, Bacsó B. utca 10.
 11. Varjú Richárd 5534 Okány, Köröspart utca 25.

 

Szavazatszámláló bizottsági póttagok:

 1. Fazekasné Silling Andrea 5534 Okány, Somogyi B. utca 6.
 2. Kolozsváriné Fülöp Krisztina 5534 Okány, Bacsó B. utca 37.
 3. Biró Anikó 5534 Okány, Erzsébet királyné utca 26.
 4. Dánél Lászlóné 5534 Okány, Határ utca 12.
 5. Kincses Andrea 5534 Okány, Szabadság utca 19.
 6. Gál Ildikó 5534 Okány, Bartók Béla utca 6.

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

55/2018. (III. 24.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 32. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva

 

Lebenszky Attila választópolgárnak,

a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet által az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba történő megbízását visszautasítja.

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. március 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

A Demokratikus Koalíció jelölő szervezet 2018. március 22. napján Lebenszky Attila választópolgárt, mint a jelölő szervezetnek az OEVB-be a Ve. 28. § (1) bekezdése szerint megbízott tagját bejelentette az OEVB elnökénél, írásban. Az OEVI a megbízott választójogát megvizsgálta, és megállapította, hogy a megbízott választójoggal rendelkezik.

 

Az OEVB elnöke a megbízás vizsgálata során megállapította, hogy a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, ezért az OEVB elé terjesztette az ügyet. A Ve. 32. § (2) bekezdése szerint „a választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról”.

 

Az OEVB álláspontja szerint a megbízás a Ve. 28. § (1) bekezdésében foglalt feltéteknek nem fele meg. A Ve. 28. § (1) bekezdése szerint „a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg”. A Ve. vonatkozó rendelkezésének értelmezése során az OEVB arra a megállapításra jutott, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba kizárólag az adott országgyűlési egyéni választókerületben képviselő-jelöltet állító jelölő szervezetek, illetve a független jelöltek bízhatnak meg egy-egy tagot. A Ve. 28. § (1) bekezdésében található „a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek” fordulat nem értelmezhető úgy, hogy az adott országgyűlési képviselő-választáson országos listát állító jelölő szervezetek is bízhatnak meg tagot az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba, hiszen „a választókerületben” fordulat az adott választási bizottság illetékességi területére utal, márpedig az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság illetékessége kizárólag az adott országgyűlési egyéni választókerületre terjed ki, és így hatásköre is csak az országgyűlési egyéni képviselő-választás tekintetében van.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

A határozat a Ve. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 31. §-án, a Ve. 32. § (1)-(2) bekezdésein, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. március 24.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság

április 5-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

 

56/2018. (IV. 5.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 26. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva – Molnárné dr. Tarkovács Márta, a Dobozi Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, tekintettel arra, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükségesnél kevesebb szavazatszámláló bizottsági tagot választott meg – Doboz Nagyközség szavazatszámláló bizottsági tagjainak az alábbi személyeket bízza meg:

 

 1. Biró Anita
 2. Kis Tünde
 3. Kukola Györgyné
 4. Szabó Lászlóné
 5. Szilágyi Csaba

 

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

K I V O N A T

 

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság

április 6-i üléséről készült jegyzőkönyvből

 

 

57/2018. (IV. 6.) határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 26. §-ában biztosított hatáskörében eljárva – dr. Gofjár Nikoletta, a Körösnagyharsányi Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára – Körösnagyharsány Községnek a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választáson szavazatszámláló bizottsági feladatokat ellátó helyi választási bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket bízza meg:

 

Helyi választási bizottság tagja:

 1. Huszár Sándorné Karádi Valéria
 2. Makráné Farkas Anna Mária

 

Helyi választási bizottság póttagja:

 1. Kiss Kálmán
 2. Kereszturi Gábor                        

 

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

58/2018. (IV. 11.) számú

 

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) B. B. választópolgár 2018. április 8. napján kelt, a Gyula Város 014. Számú Szavazatszámláló Bizottságának (a továbbiakban: SZSZB) 1/2018. (IV. 8.) számú határozatával szemben benyújtott kifogását elutasítja.

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

 

I.

B. B. választópolgár a 2018. évi általános országgyűlési képviselő-választás napján, 2018. április 8-án mozgóurna iránti kérelmet nyújtott be az SZSZB-hez. Az SZSZB a kérelmet megvizsgálta, és azt az 1/2018. (IV. 8.) számú határozatával elutasította. Indokolásként az SZSZB rögzítette, hogy a mozgóurnát csak a szavazókör területén belüli címre lehet kivinni, azonban a választópolgár által megjelölt cím nem Gyula város 014. számú szavazókörének területén található.

 

A beadványozó 2018. április 8. napján az SZSZB döntésével szemben kifogást nyújtott be az OEVB-nek címezve. A beadványozó előadta, hogy 2018. április 6-án dél körül a feleségét kórházba kellett szállítani, akinek hétfőig (2018. április 9.) tartó megfigyelését írták elő. Tekintettel arra, hogy önmagát egyedül nem képes ellátni, lányához került. Előadja, hogy önhibáján kívül került át másik szavazókör területére és így nem tudja a 014. számú szavazókörben gyakorolni választójogát.

 

Elsődlegesen az SZSZB döntésével szemben előadja, hogy fogyatékossággal élő választópolgárnak számít, és így sérült az SZSZB döntésének következtében a Ve. 2. § (1) bekezdésének d) pontjában rögzített választási alapelv. Álláspontja szerint az SZSZB-nek biztosítania kellett volna az ügy összes körülményére tekintettel a határidőn túli átjelentkezést és a mozgóurna másik szavazókör területére való kivitelét.

 

Másodlagosan előadja, hogy álláspontja szerint a Ve. vonatkozó rendelkezései az Alaptörvény XXIII. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétesek, tekintettel arra, hogy a beadványozó a Ve. szabályozásának következtében aktív választójogát nem gyakorolhatta.

 

II.

A Ve. 184. § (1) bekezdése szerint „a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

 

A Ve. 103. § (1) bekezdése alapján „a mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.”

 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „a mozgóurna iránti kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell

 1. a) a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint
 2. b) a mozgóurna-igénylés okát.

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy mozgóurna iránti kérelemnek a szavazatszámláló bizottság csak abban az esetben adhat helyt, ha

 • a kérelem a kötelezően előírt adattartalommal (Ve. 92. § (1) bekezdés) bír;
 • a lakcímére, vagy az adott szavazókör területén található tartózkodási címére (átjelentkezett választópolgár esetében az átjelentkezés helye szerinti település területén található címre) kéri a mozgóurna kiszállítását;
 • megjelölt a mozgóurna igénylés oka, és az a Ve. 103. § (1) bekezdése szerint elfogadható.

 

A beadványozó – az állandó lakcíme szerint – Gyula város 014. számú szavazókörének szavazóköri névjegyzékében szerepel. A kérelemben a beadványozó az alábbi címre kérte a mozgóurna kiszállítását: ………….., amely cím Gyula város 013. számú szavazókörében található.

 

A Ve. 250. § (2) bekezdése értelmében „az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához”.

 

A kifogás nem alapos.

 

Az OEVB megállapította, hogy az SZSZB helyesen alkalmazta a Ve. vonatkozó előírásait, ugyanis a kérelmet elutasította, tekintettel arra, hogy a beadványozó állandó lakcíme szerinti szavazókör és kérelemben megjelölt cím szerinti szavazókör nem egyezik. A kérelmező átjelentkezésre irányuló és pozitívan elbírált kérelmet a törvényes határidőn belül nem nyújtott be, így a kérelem áttételének sem volt helye. Átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtására pedig 2018. április 6. 16.00 órát követően nem volt jogi lehetőség.

 

Az OEVB megjegyzi továbbá, hogy a beadványozó a kérelemben nem jelölte meg a mozgóurna-igénylés okát, amely súlyos fogyatékossága a kérelemnek, és amelynek következménye szintén a kérelem elutasítása kellett volna, hogy legyen.

 

Az OEVB rámutat arra, hogy a választási eljárás törvényi szabályainak megalkotása során az Országgyűlés szabadon – az Alaptörvény keretei között – határozza meg a választási szervek tagjainak összetételét, működésének szabályait, a névjegyzék összeállítása, a jelölés, a szavazás, az eredmény-megállapítás és a jogorvoslatok rendjét. Ezen jogalkotói szabadság mentén alakította ki az Országgyűlés a központi névjegyzék felállításának és továbbvezetésének, valamint a szavazóköri névjegyzék összeállításának szabályait, úgy, hogy annak során valamennyi választási és alkotmányos alapelv teljesüljön. Ezt szolgálja többek között a mozgóurna igénylésének lehetősége is, hiszen cél, hogy az is gyakorolhassa választójogát, aki mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt akadályozva van. Azonban annak érdekében, hogy a szavazás szervezett keretek között, gördülékenyen és hatékonyan történhessen, szigorú és egyértelmű eljárási szabályokra van szükség. Ezt biztosítja a Ve. azon rendelkezés is, amely szerint adott szavazatszámláló bizottságnak csak az adott szavazókörben van illetékessége a mozgóurna biztosítására, illetve az is, hogy átjelentkezni másik szavazókörbe csak egy adott határnapig lehessen. A jogszabály rendelkezése kógens, méltányosság gyakorlását a választási szerveknek nem biztosít.

 

A kifogás jogi érvelésének 2. pontjában foglalt, a Ve. Alaptörvény-ellenességére vonatkozó megállapításait az OEVB nem vizsgálta, arra tekintettel, hogy jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik.

 

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát, amely során megállapította, hogy az SZSZB döntése nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt alapelvet, illetve az SZSZB a Ve. 103. § (1) és (3) bekezdését, illetve a 184. § (1) bekezdését helyesen alkalmazta.

 

III.

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésének d) pontján, a Ve. 103. § (1) és (3) bekezdésén, a Ve. 184. §-án, valamint a Ve. 250. §-án, fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. április 11.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 


 

A Békés Megyei 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

60/2018. (IV. 14.) számú

 

HATÁROZATA

 

A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás Békés megye 03. számú egyéni választókerületének eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A választás eredményes volt.

 

A megválasztott képviselő neve:      dr. Kovács József Dezső

A jelölő szervezet(ek):                     FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

                                                      Kereszténydemokrata Néppárt

 

A töredékszavazatok száma:

 

Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Töredékszavazatok

Vojtela Enikő

NET Párt

23

Szabó László

Lehet Más A Politika

1.740

Rostás Benjámin

Szegény Emberek Magyarországért Párt

77

Oláh Zsolt

Demokrata Párt

149

Buza Márk

Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja

28

Nagy Zoltán

Momentum Mozgalom

725

Fábián Tibor

Haza Mindenkié Párt

28

Rádai Cristopher

Iránytű Párt

15

Ficz Gyula

Magyarországi Cigánypárt

63

Molnár Kitti

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

50

Süveges Bernadett

Szegényekért Párt

44

Vasas Mónika

Összefogás Párt

31

Pluhár János László

Magyar Szocialista Párt

Párbeszéd Magyarországért Párt

8.508

Jakab Ildikó

Jó Út Magyar Polgári Párt

23

Nagy Norbert

Kell Az Összefogás Párt

39

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel

Jobbik Magyarországért Mozgalom

10.612

Kásler Árpád

A Haza Pártja

331

Jakab Evelin

Magyarországért Demokratikus Párt

22

Kis Mónika

Családok Pártja

193

Dr. Kovács József Dezső

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

12.522

Balogh Krisztián

Tenni Akarás Mozgalom

36

 

Az OEVB elrendeli e határozat közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A Ve. 241. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

 

A fellebbezést személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) lehet benyújtani az OEVB-nél.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhasználhatók. A fellebbezést a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

 

INDOKOLÁS

 

I.

A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13. §-a alapján az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

 

Fentiekre tekintettel az OEVB megállapítja, hogy a választókerületben a választás eredményes volt, a legtöbb érvényes szavazatot Dr. Kovács József Dezső, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltje kapta.

 

Az OEVB a jelöltekre leadott, töredékszavazatnak minősülő szavazatok számát az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg.

 

II.

Az OEVB a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítését követően, az alábbi adatokból állapította meg a választás eredményét:

 

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma: 68.128

Átjelentkezett választópolgárok száma: 2.238

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 335

A választópolgárok száma összesen: 70.701

 

A szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 44.204

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma: 2.347

A szavazó választópolgárok száma összesen: 46.551

 

Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma: 46.510

Érvénytelen szavazólapok száma: 638

Érvényes szavazólapok száma: 45.872

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:

 

Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Érvényes szavazat

Vojtela Enikő

NET Párt

23

Szabó László

Lehet Más A Politika

1.740

Rostás Benjámin

Szegény Emberek Magyarországért Párt

77

Oláh Zsolt

Demokrata Párt

149

Buza Márk

Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja

28

Nagy Zoltán

Momentum Mozgalom

725

Fábián Tibor

Haza Mindenkié Párt

28

Rádai Cristopher

Iránytű Párt

15

Ficz Gyula

Magyarországi Cigánypárt

63

Molnár Kitti

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

50

Süveges Bernadett

Szegényekért Párt

44

Vasas Mónika

Összefogás Párt

31

Pluhár János László

Magyar Szocialista Párt

Párbeszéd Magyarországért Párt

8.508

Jakab Ildikó

Jó Út Magyar Polgári Párt

23

Nagy Norbert

Kell Az Összefogás Párt

39

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel

Jobbik Magyarországért Mozgalom

10.612

Kásler Árpád

A Haza Pártja

331

Jakab Evelin

Magyarországért Demokratikus Párt

22

Kis Mónika

Családok Pártja

193

Dr. Kovács József Dezső

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

23.135

Balogh Krisztián

Tenni Akarás Mozgalom

36

           

Az OEVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

III.

A határozat a Ve. 200. §-án, a Ve. 294. § (2) bekezdésén, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 13. §-án és 15. § (1) bekezdésén, a fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésén, a Ve. 225. §-án, valamint a Ve. 241. § (2) bekezdésén, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Gyula, 2018. április 14.

 

Dr. Magyar György Csaba 

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke

 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)