Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Országgyűlési választás – 2022.

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2022. február 01. 16:00
Országgyűlési választás – 2022.
A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozatai

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

2022. január 28-i alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből

2/2022. (I. 28.) sz. határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

 1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy ha a bizottság határozatában név-, szám- vagy más elírás van, a hibát kijavítsa, amennyiben az nem hat ki az ügy érdemére.
 2. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. §-a alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy a választás eredményének jogerőssé válását követő öt napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.
 3. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (1) és (2) bekezdése alapján felhatalmazza az elnököt arra, hogy ha megítélése szerint a bizottság a benyújtott kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - áttegye az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke


A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság

2022. január 28-i alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből3/2022. (I. 28.) sz. határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke


A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság

2022. január 28-i alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből

4/2022. (I. 28.) sz. határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése szerinti, a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságként a Gyula város 30. számú szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságot jelöli ki.

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke


A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság

ÜGYRENDJE

Az OEVB székhelye és elérhetőségei

 • Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB)
 • székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
 • telefonszáma: +36-66-526-800
 • fax száma: +36-66-526-819
 • levelezési címe: 5701 Gyula, Pf. 44.
 • e-mail címe: gyulaph@gyula.hu

Az OEVB tagjai

 • Az OEVB választott és a 4. pont szerinti megbízott tagokból áll. [a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §; 28. § (2) bek.]
 • Az OEVB három tagját, és legalább két póttagját Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg (választott tag, illetve választott póttag). [Ve. 22. §] A választott tagok és a választott póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. [Ve. 33. § (3) bek. a) pont]
 • Az OEVB további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg (megbízott tag). Az OEVB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. [Ve. 28. § (2) bek.; 33. § (3) bek. b) pont]
 • Az OEVB tagjainak megbízatása a 3. és 4. pontban foglaltatokon túl megszűnik:
 1. ha a megbízatás Ve. 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek,
 2. a Ve. 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén,
 3. lemondással,
 4. ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja,
 5. ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt kiesik,
 6. a tag halálával. [Ve. 34. § (1) bek.]

 • Ha az OEVB választott tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. [Ve. 35. § (1) bek.]
 • Ha az OEVB megbízott tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott okból megszűnt, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg. [Ve. 36. § (1) bek.]  
 • A választott és a megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy az OEVB választott tagjait tiszteletdíj illeti meg. [Ve. 19. § (1)–(2) bek.]

Az OEVB alakuló ülése

 • Az OEVB alakuló ülését – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően – a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetője hívja össze. [Ve. 38. § (1) bek.]
 • Az OEVB az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. [Ve. 39. § (1) bek.]

Az OEVB képviselete

 • Az OEVB-t az elnök képviseli. Ha az OEVB-nek nincs elnöke, vagy az elnök tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét helyettese gyakorolja. [Ve. 39. § (2) bek.] Az OEVB által az elnökre átruházott hatáskörök:
 1. a hatáskörébe nem tartozó kifogásoknak a hatáskörrel rendelkező más választási bizottsághoz való áttételének joga;
 2. a megbízólevél átadása a megválasztott képviselőnek;
 3. a határozat kijavítása az ügy érdemére ki nem ható eltérés esetén. 

 • Az OEVB elnökét a sajtó tájékoztatásával összefüggő feladatai ellátásában az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) segíti.

Az OEVB ülése

 • Az OEVB működési formája az ülés. Az egyes ülések időpontját oly módon kell meghatározni, hogy az OEVB határozatképessége biztosítható legyen, valamint az ülésen megjelenő minden tagnak elegendő ideje legyen a napirendi javaslatban szereplő ügyek anyagainak áttekintésére. Az ülés időpontját az OEVI közreműködésével lefolytatott egyeztetést követően az OEVB elnöke határozza meg. Az OEVB üléseinek helyszíne az OEVB székhelye. Az ülés meghívóját a www.gyula.hu honlapon az ülést megelőzően közzé kell tenni.
 • Az ülés vezetésének feladatait az OEVB elnöke látja el. 
 • Az OEVB döntés-előkészítő feladatait az OEVI vezetője és az OEVI munkatársai látják el. Az OEVI munkatársa a létszámnak megfelelő példányban összeállítja a napirendi pontokhoz kapcsolódó, rendelkezésre álló iratokat, és azokat legkésőbb az ülésen a tagok rendelkezésére bocsátja. Azokat az OEVB tagjainak rendelkezésére bocsátott iratokat, amelyeket az OEVB tagjai az ülést követően az ülés helyszínén hagynak, az OEVI munkatársa megsemmisíti.
 • Az OEVB ülései nyilvánosak. [Ve. 40. § (1) bek.] Az ülésen az érdeklődők jelen lehetnek, az ülésen elhangzottakról feljegyzéseket, hangfelvételeket, jegyzeteket, a sajtó képviselői felvételeket is készíthetnek. Mindez az OEVB munkáját nem zavarhatja. Az OEVI tagjairól hozzájárulásuk nélkül felvételek nem készülhetnek.
 • A napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontok megtárgyalása az OEVI vezetőjének szóbeli ismertetésével kezdődik, aki az elnök kérésére az eldöntendő ügyben határozati javaslatot is előterjeszt. Az OEVI vezetője az OEVB ülésén a napirend tárgyalása során mindvégig jelen marad és szükség esetén az elnök kérésére álláspontját indokolja, esetleg kiegészíti.
 • A határozati javaslatot az elnök terjeszti elő.

A tényállás tisztázása

 • Az OEVB a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Az OEVB eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az OEVB a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. Az OEVB vagy az OEVI által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. Az OEVB a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. [Ve. 43. §]
 •  Az OEVB - az OEVI munkatársa által - a kérelmezőt az ülés tervezett időpontjáról megkísérli közvetlenül értesíteni, kivéve azon eseteket, amikor a tárgyalt ügy az ülés megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az OEVB-hez, és lett pótlólagosan napirendre felvetetve. 
 • Az OEVB ülésén megjelent és nyilatkozni kívánó kérelmezőnek az elnök ad szót. 
 • Az OEVB az ellenérdekű fél elérhetősége után nem tudakozódik, amennyiben azonban az a rendelkezésére áll, az ülésről őt is megkísérli - az OEVI munkatársa által - közvetlenül külön értesíteni, kivéve azon eseteket, amikor az ellenérdekűség az adott ügy tárgyalása során derül ki, illetve a tárgyalt ügy az ülés megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az OEVB-hez és került pótlólagosan napirendre felvételre.
 • Az egyes napirendeknél az első hozzászólások időtartama legfeljebb 5 perc, amely időkeretet az elnök döntésével megemelhet. Ismételt hozzászólásra az elnök kivételesen ad szót. Az ülés vezetése során az elnök szabadon dönt a hozzászólási sorrend meghatározásáról, a szó megadásáról, megvonásáról, a vita lezárásáról, a szavazások sorrendjéről, ha azt jogszabály vagy jelen ügyrend nem határozza meg. Az OEVB tagjának jelentkezése esetén a szót meg kell adni, amennyiben az időkeretét még nem használta fel. A tag az elnök felé az ülésvezetéssel kapcsolatban indítvánnyal élhet, melyről az elnök dönt. Amennyiben az elnök nem fogadja el a javaslatát, napirendi pontonként minden tag egyszer kérheti, hogy javaslatáról az OEVB döntsön. Ekkor a döntés eredményétől függően kell az ülést folytatni.
 • Az OEVB ülése során az elnök szünetet rendelhet el.

Az OEVB döntései

 • Az OEVB testületként működik. Az OEVB határozatképes, ha az esküt vagy fogadalmat tett tagok több mint fele jelen van. [Ve. 41. § (1) bek.] Az OEVB döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. [Ve. 45. § (2)-(3) bek.] Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamely tag kéri, a szavazást meg kell ismételni. A szavazás csak egyszer ismételhető meg. Bármely tag módosító javaslatot fűzhet a döntési javaslathoz, amelyről az OEVB a döntéshozatal során külön szavaz.
 • Az OEVB az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. [Ve. 44. § (1) bek.] 
 • Az OEVB határozatait meghozataluk napján alakszerű formába kell foglalni. Az OEVB határozata a Ve. 46. §-a alapján tartalmazza:
 1. a választási bizottság megnevezését, a határozat számát,
 2. a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét,
 3. a rendelkező részben
 4. a választási bizottság döntését,
 5. a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást,
 6. az indokolásban 
 7. a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
 8. a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
 9. a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket,
 10. azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta, 
 11. a döntéshozatal idejét,
 12. a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság bélyegzőlenyomatát. 

 • A határozat megfogalmazásában és az írásba foglalásában az elnököt az OEVI segíti. 
 • Az OEVB határozatait az azonosítás érdekében sorszámozással látja el, amelynek elemei: a határozat sorszáma (évenként újra kezdődően), melyet a „/” jelet követően az adott év, majd zárójelben a meghozatal hónapja (római számmal) és napja követ, valamint az „sz. határozat” rövidítés. Pl. 1/2018. (I. 30.) számú határozat. 
 • Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, az OEVB, illetve felhatalmazása alapján az OEVB elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére. A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavított határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra kell hozni. [Ve. 50. §]
 • Az írásba foglalt határozat közlésére a Ve. 48. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy e feladatokat az OEVI munkatársa látja el. 
 • A határozatot kérésére, ingyenesen át kell adni az OEVB megbízott tagja részére. [Ve. 49. § (1) bek.] Ha a megbízott tag a határozat írásba foglalását az ülés helyszínén nem várja meg, az átadást legkésőbb az OEVB soron következő ülésén kell teljesíteni.
 • Az OEVB a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. [Ve. 49. § (2) bek.]

A jegyzőkönyv

 • Az OEVB üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök (az ülésről való távollétében az elnökhelyettes), és a jegyzőkönyvvezető OEVI munkatárs ír alá.
 • A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés időpontjának és helyszínének megjelölését, a jelenlévő tagok nevét, az OEVB döntését, valamint a kisebbségi véleményt. [Ve. 40. § (3) bek.]
 • A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát – kérésükre – ingyenesen át kell adni az OEVB megbízott tagjainak.

Személyes adatok védelme

 • Az OEVB-hez benyújtott iratok a bizottság munkaanyagai. Azokba betekinteni, azokhoz hozzáférést biztosítani, azokról másolatot, jegyzeteket, kivonatot készíteni nem lehet; azok érdemi tartalmáról az OEVB tagjai - az ügy tényén túlmenően - az OEVB érdemi döntésének meghozataláig nem nyilatkozhatnak. Vonatkozik ez a jogorvoslati kérelmekre abban az esetben is, ha azok elbírálására a bizottság jogosult, vagy amelyeket az OEVB döntése ellen nyújtottak be.
 • A munkaanyagok védelméért - az OEVI-től való átvételt követően - az OEVB tagjai felelősek.
 • Betekintést, másolat vagy kivonat készítését lehetővé tenni csak az OEVB döntését követően lehet. Akkor is csak a személyes adatok védelmének teljes körű biztosítása mellett oly módon, hogy az olvashatatlanná tett személyes adatok később sem lehetnek beazonosíthatók. 
 • Az OEVB ülésén szóbeli nyilatkozatot a bizottság tagjai oly módon tehetnek, hogy annak során a személyes adatok védelme érvényesüljön. 
 • Az OEVB tagjai felelősek az általuk akár elektronikus, akár materiális formában átvett dokumentumokban, iratokban szereplő személyes adatok védelméért, kezeléséért.

A közérdekű adatok, információk nyilvánosságra hozatala

 • Az OEVB a határozatait az interneten, Gyula Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.gyula.hu) hozza nyilvánosságra. Az OEVI munkatársa gondoskodik arról, hogy a határozatok még a meghozatal napján a honlap szerkesztőségéhez eljussanak.
 • A határozatot a személyes adatok (pl.: lakcím, születési időpont, életkor, személyes ismertetőjegyek) törlését követően kell a honlap szerkesztőségéhez eljuttatni és az interneten megjelentetni. A személyneveket és jogi személyek neveit a nevek kezdőbetűivel kell megjelentetni. A jelölt, jelölő szervezet neve azonban közérdekű adatnak számít, ezért azt rövidíteni nem kell.
 • Az ülésről készült jegyzőkönyvet az OEVB - az OEVI munkatársa útján - a honlapon közzé teszi oly módon, hogy az abban szereplő személyes adatok később sem válhatnak megismerhetővé. Az írott jegyzőkönyvről - a 36. pontban foglaltak kivételével - az OEVB másolatot nem ad ki.

Gyula, 2022. január 28.


A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság 

2022. január 28-i alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből

1/2022. (I. 28.) sz. határozat

A Békés Megyei 03. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Dr. Magyar György Csabát a bizottság elnökének, Dr. Varga Lillát a bizottság elnökhelyettesének megválasztotta.

K.m.f.

Dr. Magyar György Csaba s.k.

az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke


Közlemény

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2022. április 03. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazáson, Gyula településen az alábbi szavazókörökben adhatják le szavazataikat:

Szavazókör száma

Szavazókör címe

Akadálymentes-e?

001.

Temesvári út 6. (Idősek Klubja)

Igen

002.

Karácsonyi János u. 13. (Harruckern Iskola)

Nem

003.

Szent István utca 29.

(Dürer Albert Általános Iskola)

Korábban: Szent István utca 17-19. (Gál Ferenc Főiskola) volt.

Települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok, illetve átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazására kijelölt szavazóhelyiség.

Igen

004.

Szent István utca 17-19. (Gál Ferenc Egyetem)

Igen

005.

Cinka Panna utca 1. (Idősek Klubja)

Igen

006.

Bartók Béla u. 3. (Zeneiskola)

Igen

007.

Déli út 2. (Régi Napsugár Panzió)

Korábban: Csabai út 9. (Bora Italnagyker. udvari iroda) volt.

Igen

008.

Szegedi Kiss István utca 18. (Református Óvoda)

Igen

009.

Béke sugárút 35. (Erkel Ferenc Műv. Központ)

Igen

010.

Scherer Ferenc utca 16. (Idősek Klubja)

Igen

011.

Nürnbergi utca 2. (5. sz. Általános Iskola)

Igen

012.

Nürnbergi utca 2. (5. sz. Általános Iskola)

Igen

013.

Nürnbergi utca 2. (5. sz. Általános Iskola)

Igen

014.

Leiningen utca 4. (Törökzugi Bölcsőde)

Igen

015.

Leiningen utca 4. (Törökzugi Bölcsőde)

Igen

016.

Béke sugárút 49. (Implom József Általános Iskola)

Igen

017.

Henyei Miklós utca 2. (Közüzemi Kft. Műsz. Telep)

Igen

018.

Faiskola utca 2/a (Református Óvoda)

Igen

019.

Almássy Kálmánné tér 9. (Idősek Klubja)

Igen

020.

Kossuth Lajos utca 26. (Göndöcs Kollégium)

Nem

021.

Galamb utca 16. (Románvárosi Óvoda)

Nem

022.

Líceum tér 2. (Román Gimnázium)

Igen

023.

Béke tér 1. (Napfény Nappali Központ)

Igen

024.

Béke tér 1. (Napfény Nappali Központ)

Korábban Temesvári út 169. (Gyulai Népfőiskola Irodája) volt.

Igen

025.

Temesvári út 212. (Aszfalt Közmű Kft.)

Igen

026.

Illyés Gyula utca 4. (P.H. Gyulavári Kirendeltség)

Igen

027.

Illyés Gyula utca 4. (P.H. Gyulavári Kirendeltség)

Igen

028.

Széchenyi utca 78. (Bölcsőde)

Korábban Széchenyi utca 63. (Szép Alkony Idősek Otthona) volt.

Igen

029.

Széchenyi utca 78. (Idősek Klubja)

Igen

030.

Állomás utca 19. (Dénesmajori Közösségi Ház)

Igen

Azt, hogy a választópolgár melyik szavazókörben szavazhat, a Nemzeti Választási Iroda által, 2022. február 11. napjáig kiküldött értesítő tartalmazza.

Amennyiben a választópolgár nem kapott értesítőt, vagy elveszítette azt, a Választási Irodában (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) igényelhet másikat.Gyula, 2022. február 14.

dr. Csige Gábor

a választási iroda vezetője


kkkk

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)