Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Pályázati hirdetmény a 3763/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan értékesítéséhez

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2021. június 09. 13:00
Pályázati hirdetmény a 3763/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan értékesítéséhez
Mutatjuk a részleteket

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskör gyakorlója (5700 Gyula, Petőfi tér 3.).

A hasznosítandó vagyontárgy megnevezése:

Gyula Város Önkormányzata Gyula, 3763/A/6 hrsz.-ú, természetben Szent István út 33. alatt található „lakás” megnevezésű, 30 m2 területű ingatlana.

A hasznosítás módja:

Értékesítés.

Részletes információk beszerezhetőségének helye:

Gyulai Polgármesteri Hivatal Jegyzői kabinet, illetve a www.gyula.hu/aktualis oldalon.

A pályázatok benyújtása:

Gyulai Polgármesteri Hivatal, Jegyzői kabinet (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Zárt borítékban, egy példányban, „Pályázat a Gyula, 3763/A/6 hrsz. alatti ingatlanra!” felirattal.


 1. Pályázat tárgya: 

Gyula Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 5700 Gyula, belterület 3763/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Szent István utca 33. szám alatti ingatlanban található 6. számú, „lakás” és a közös tulajdon 7/100-ad része nyilvános versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése.

 1. Pályázat célja, jellege:

Nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítés, több azonos vételi ajánlat esetén versenytárgyalásra kerül sor.

 1. Hasznosítás módja:

Értékesítés.

 1. A vagyontárgy műszaki adatai és jellemzői:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendelete (HÉSZ) és annak Szabályozási Terve az ingatlan „Lk/H-z1 hagyományos zártsorú beépítésű kisvárosias lakóterület” övezetbe sorolt.

Az ingatlan adatai:

A társasházi telek nagysága: 1311 m2

Lakás nagysága: 30 m2

Megnevezése: lakás

Szobák száma: fél szobás

Közművek: víz, szennyvíz, villamos energia és gáz.

A társasház központi, turisztikailag és gazdaságilag frekventált helyen található. Az eladásra kínált lakás felújításra szoruló ingatlanrész egy 9 lakásos, régi típusú, jó állapotú, körfolyosós társasház részét képezi. Az udvarról nyíló, önálló bejárattal rendelkezik a közös gang részről.  A lakás falazata tégla, padlózata földes, mely részben mozaiklapokkal, részben hajópadlóval fedett, azonban azok állapota nem kielégítő. A lakás aláfalazása indokolt.

Az ingatlan önálló vizesblokkal rendelkezik, a WC, fürdőszoba és előtér részen vízvételi lehetőség található, de szaniterek nincsenek felszerelve. A víz bevezetése a lakásba elfagyás mentes módon van megoldva 2020 óta. Önálló mérőórákkal rendelkezik az ingatlan. 

A lakószoba fűtése gázkonvektoros, vízmelegítés és főzés gázzal lehetséges, ezekhez azonban csak a leállás biztosított, készülék nem. Villamosenergia-hálózata önálló mérőórával kiépített, felújításra szoruló. 

A lakásban hat helyiség található, a beépített folyosó, amely konyhaként funkcionál, ebből nyíló WC helyiség, illetve előtér. Az előtérből nyílik 2 kisebb helyiség: kamra és kézmosó, illetőleg innen nyílik a lakószoba. A helyiségek szerkezete részben átalakítható a statikai szempontok figyelembe vételével. A lakás fa nyílászárókkal felszerelt, amelyek a beázást megakadályozzák, de cseréjük indokolt. A lakáshoz a kialakult használat alapján előkert tartozik.

 1. Az ingatlan esetén annak elhelyezkedése, közműellátottsága, ingatlanokra vonatkozó specifikus jellemzők (városépítészeti előírások, testületi döntésből adódó kötelezettségek, stb.):

 

Az ingatlan Gyula város központi, belvárosi városrészen helyezkedik el.

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendelete (HÉSZ) és annak Szabályozási Terve az ingatlant „Lk/H-z1 hagyományos zártsorú beépítésű kisvárosias lakóterület” övezetbe sorolja. 

Az ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatása nem tervezett.

Ebben az övezetben:

Alaprendeltetések: lakóépület, szálláshely szolgáltató, vendéglátó épület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület vagy rendeltetési egység, igazgatási (iroda) épület.

Kiegészítő rendeltetések: egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épület vagy rendeltetési egység, sportlétesítmény helyi lakosság ellátása céljára.

Az ingatlan helyi védett területen helyezkedik el, valamint HVBU-58 számon utcaképi védelmet élvez, ami annyit jelent, hogy utcai homlokzati átalakításnál, felújításnál meg kell őrizni az építészeti arculatot, jellemző paramétereket, tömeget.

 1. A pályázat tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások, az esetleges elővásárlási jogok, illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételek:

Az ingatlan jelenlegi állapotában per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan értékesítése esetén a tulajdonos Önkormányzat a vételár teljes megfizetéséig az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogát fenntartja. A társasház alapító okirata a társasházi tulajdonostársak részére elővásárlási jogot nem biztosít.

 

 1. A vagyontárgy megtekinthetőségének biztosítása:

Az ingatlan megtekinthető előzetes telefonos vagy elektronikus úton történő egyeztetést követően, a pályázat beadását megelőző munkanapig, 08.00-16.00 óra között. A megtekintéssel kapcsolatosan Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző nyújt további információt a 06/66/526-875 vagy a hanyecza@gyula.hu e-mail címen.

 

 1. Az ingatlan kikiáltási ára:

Az ingatlan kikiáltási ára: 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól.

 

 1. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati dokumentáció benyújtása esetén a pályázónak el kell fogadnia és vállalnia kell a pályázati kiírásban előírt feltételeket, erről nyilatkoznia kell.

 

 1. Szerződéskötés feltételei:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorló szerve dönt a nyertes pályázóról és elfogadja az adásvételi szerződés tervezetét.

Nyertes ajánlattevő a legmagasabb vételárat ajánló pályázó.

A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően 15 napon belül átutalással, egyösszegben kell megfizetni.

Amennyiben a pályázat nyertese a szerződéskötéstől bármilyen ok miatt visszalép, úgy az ingatlan vételi jogát a pályázaton részt vett, és a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kapja meg.

Az adásvételi szerződés megkötése több érvényes pályázat esetén a versenytárgyalástól számított 60 napon belül esedékes. 

Az adásvételi szerződés tartalmi elemét kell képeznie, hogy a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a szerződés hatályát veszti az eladó egyoldalú jognyilatkozata alapján.

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése az önkormányzati vagyon értékesítése esetén a vevők kötelesek a felmerült költségeket (értékbecslés, átírási költség stb.), valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos díjként az vételár 0,5 %-át megfizetni.

 

 1. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét és címét (telefonon történő elérhetőségét),
 • a pályázat mellékletét képező nyilatkozatot,
 • nemleges helyi adótartozásról és köztartozásról szóló igazolást.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye, határideje:

Legkésőbb 2021. június 21. (hétfő) 1600  óráig benyújtható személyesen vagy postai úton a Gyulai Polgármesteri Hivatal Jogi- és Humánpolitikai csoport, Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző részére (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) Zárt borítékban, egy eredeti példányban. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gyula, Szent István u. 33. szám alatti ingatlanra Nem felbontandó!”

 1. Ajánlatok bontásának helye, ideje:

A pályázatok bontására Gyulai Polgármesteri Hivatal I. emeleti Jegyzői Irodájában kerül sor 2021. június 23. napján (kedd) 1400 órakor.

 1. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje:

A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorlója eljárása során kerül sor.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást – érvényes ajánlat esetén is – eredménytelennek nyilvánítsa.

 1. Az esetleges pályázati versenytárgyalás helye, ideje:

Az esetleges versenytárgyalás helyéről és idejéről a pályázatok bontását követően kapnak tájékoztatást a pályázók.

 

 1. Közzététel: 

A pályázati felhívás a www.gyula.hu oldalon és a Gyulai Hírlapban (nyomtatott és online felületein) kerül közzétételre.

 1. Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatosan további információt Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző nyújt a 66/526-875-ös telefonszámon, illetve a hanyecza@gyula.hu e-mail címen.

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)